Ugovor o pružanju web hosting usluga

1. PREDMET

1.1. Ovim Uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između Extreme IT d.o.o. Varaždinska 16A, Sesvete, Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) kao davatelja usluga (u daljnjem tekstu: Usluga) s jedne strane i korisnika ove usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.
1.2. Uvijeti korištenja se primjenjuju na sve usluge dostupne na internet stranici www.extremeit.hr. Odabrana usluga iz naše ponude od strane korisnika smatra se sastavnim dijelom ovog Ugovora.
1.3. Karakteristike i paketi odabranih usluga javno su dostupni na internet stranici extremeit.hr i smatraju se sastavnim dijelom ugovora.
1.4. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz naše ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz ugovora vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

2. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

2.1. Sve usluge koje Davatelj usluga pruža se naplaćuju unaprijed - avansno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, Davatelj usluge će dostaviti elektroničkim putem ponudu za uplatu usluge u elektroničkom obliku (PDF dokument) na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji se period usluge odnose, koja je jedinična cijena usluga, iznos poreza, datum dospijeća plaćanja.
2.2. Ukoliko je došlo do prekoraćenja potrošnje resursa usluge, ponuda/račun može biti poslan naknadno.
2.3. Korisnik se obvezuje ponudu namiriti do datuma dospijeća.
2.4. Davatelj usluge se obavezuje dostaviti ponudu za produženje usluge minimalno 7 dana prije isteka aktivne usluge elektroničkim putem u elektroničkom obliku (PDF dokument).
2.5. U slučaju da ponuda nije podmirena do dospijeća, Davatelj usluga će odrediti drugi rok dospijeća i obavijestiti Korisnika. Ukoliko ponuda nije podmirena ni nakon drugog roka dospijeća, Davatelj usluga će odrediti treći rok dospijeća i obavijestiti Korisnika.
2.6. U slučaju da ponuda nije podmirena do datuma dospijeća Davatelj usluga ima pravo privremeno prekinuti pružanje usluge bez daljnje obavijesti.
2.7. Ako ponuda nije podmirena u roku 30 dana od privremenog isključenja, Davatelj usluga ima pravo trajno i bezpovratno obrisati podatke koje skladišti i koji su smješteni na serverima i računalima Davatelja usluga.

3. OPĆE ODREDBE

3.1. Ugovor se sklapa na daljinu i na njega se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

3.2. Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), ime i prezime, OIB (osobni identifikacijski broj), adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, email adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.
3.3. Korisnik je obvezan o svakoj promjeni podataka o Korisniku, navedenih u Zahtjevu (primjerice tvrtka/ime, adresa, email adresa), obavijestiti Davatelj usluga bez odlaganja elektroničkim ili pisanim putem ili ih sam ažurirati putem korisničkih stranica, te snosi odgovornost za svu štetu nastalu uslijed neispunjenja ove obveze.
3.4. Davatelj usluga može odbiti Zahtjev za pružanjem usluga na temelju slobodne procjene, a osobito u slijedećim slučajevima
a) ako  je  podnositelj  zahtjeva  maloljetna  osoba,  odnosno  osoba  kojoj  je  sukladno  važećim  propisima  oduzeta poslovna  sposobnost  ili  je  ograničene  poslovne  sposobnosti,  a  nema  prihvatljivo  odobrenje  zakonskog zastupnika, odnosno ukoliko pravo na zastupanje nije pravno valjano, te neprihvatljivo za prihvat Zahtjeva
b) ako  postoji  osnovana  sumnja  da  podaci  iz o  identitetu  fizičke  osobe  podnositelja  zahtjeva,  pravnoj  osobnosti  ili  identitetu  pravne  osobe,  platežnoj sposobnosti ili podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje, nisu istiniti ili točni;
c) ako  je Davatelj usluga  već  raskinuo  pretplatnički  odnos  s  podnositeljem  zahtjeva  zbog  povreda  ugovornih  obveza  od  strane Korisnika
d) ako podnositelj zahtjeva ima nepodmirena dugovanja prema Davatelju usluge
e) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga
f) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom.

3.5. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.
3.6. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.
3.7. Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat poduzetih mjera zaštite mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.
3.8. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati profesionalno i najbolje moguće.
3.9. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.
3.10. Davatelj usluge ima pravo privremeno prekinuti pružanje usluge bez daljnje obavijesti ukoliko korisnik ne postupa u skladu sa svim točkama ovih Uvijeta.

4. POSEBNE ODREDBE ZA KORISNIKA

4.1. Korisnik je isključivo odgovoran za primjenu i provedbu svih potrebnih mjera radi čuvanja tajnosti i sigurnosti korisničkog imena i zaporki koju mu je Davatelj usluga dodijelio u svrhu korištenja korisničkih stranica, odnosno Usluge, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i ovim Uvjetima.
4.2. Ako Korisnik posumnja ili sazna da je njegovo korisničko ime i/ili zaporka, kompromitirani, to jest da je istima ostvaren neovlašteni pristup i/ili korištenje, obvezan je o tome odmah obavijestiti Davatelj usluga.
4.3. Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.
4.4. Korisnik je isključivo odgovoran za svako postupanje i svaku aktivnost u vezi s osobnim i drugim podacima svojih Klijenata koje prikuplja i pohranjuje korištenjem Usluge.
4.5. Korisnik se obvezuje da nijedan njegov korisnički račun neće zauzeti više resursa od onih koji su mu dodjeljeni u njegvom paketu (procesor, radna memorija, mrežni I/O resursi, disk I/O resursi, broj datoteka, broju konekcija)
4.6. Korisnik se obvezuje Davatelju usluge da sadržaj koji prenosi i pohranjuje putem Usluge neće sadržavati:
a) sadržaj koji krši važeće propise Republike Hrvatske;
b) sadržaj koji je neetičan ili nemoralan (koji primjerice širi mržnju i netoleranciju, ili sadrži bilo kakav oblik pornografije i sl.);
c) sadržaj koji sadrži viruse ili slične štetne računalne programe;
d) sadržaj koji je namijenjen kriminalnim aktivnostima ili organizacijama;
e) sadržaj koji predstavlja povredu prava trećih, uključujući ali ne ograničeno na patente, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva, programe i upute o hakiranju, ili pozivanju na ilegalne aktivnosti.
4.7. Korisnik se obvezuje Davatelju usluge da korištenjem Uslugue neće:
a) nanijeti ili pokušati nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani
b) dijeliti neograničene količine mail računa, pružanjati besplatni web hostinga i/ili besplatni email hosting trećim osobama,
c) zlonamjerno trošiti neograničen promet ili onemogućavati ugodan rad ostalim korisnicima servera
d) pokretati samostalne procesa sa serverske strane (Deamona) ili pokretati bilo koje vrste procesa koji rade na principu servera
e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivati ranjivost sustava, zaobilaziti sigurnosne mjere, krivotvoriti dokaze o izvornosti prometa, nadzirati, mijenjati ili brisati podatke, ili preopteretiti računalni ili mrežni sustav,
f) koristiti piratske/warez skripte, Image Hosting skripte, skripte za automatsko surfanje PTC/PTS/PPC, skripte za dijeljenje sadržaja, Proxy skripte, IRC skripte/Botovoe, Chat skripte, Shoutcast skripte
g) koristiti Uslugu za slanje neželjene pošte - SPAM ili drugih oblika BULK oglašivačkih e-mailova.

5. TRAJANJE

5.1. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s datumom narudžbe usluga, a prestaje sa otkazivanjem usluge ili istekom usluge.
5.2. Nakon prihvata Zahtjeva Korisnika od strane Davatelja usluga, Korisniku će u najkraćem roku biti omogućeno korištenje Usluge sukladno odabranom paketu.

6. RASKID UGOVORA

6.1. U slučaju da je od stupanja ugovora na snagu prošlo manje od 30 dana, ugovorne strane mogu raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Uz uvjet da nije prekršio ugovor, Korisnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenih sredstava, umanjen za eventualni trošak registracije internet domene, SSL certifikata, softverske licence ili prekoračenja po potrošnji resursa iz pretplate.
6.2. Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (email, telefaks, pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.
6.3. Strane se neće smatrati odgovornima za neispunjenje svojih obveza, te za štete koje su povezane s tim neispunjenjem, ako je neispunjenje nastalo kao posljedica događaja više sile.
6.4. U slučaju nepodmirenja dospjele novčane obveze niti nakon treće opomene iz točke 2.6 ovih Uvjeta, Davatelj usluge ima pravo raskinuti ovaj Ugovor pisanom obaviješću s trenutnim učinkom.
6.5. Davatelj usluge ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom u slučaju da Korisnik ne postupa u skladu s člankom 4.5., 4.6. ili 4.7. ovih Uvjeta.
6.6. U slučaju raskida Ugovora sukladno stavku 6.4. i 6.5. ovog članka, Davatelj usluge neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku uslijed takvog raskida Ugovora.
6.7. Korisnik je obvezan platiti sve naknade za Usluge pružene do dana prestanka Ugovora.
6.8. Davatelj usluge nije obvezan čuvati podatke, datoteke i baze podataka smještene na poslužitelj od Korisnika u slučaju otkazivanja usluge.
6.9. Ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.

7. RJEŠAVANJE SPOROVA

7.1. Ovi Uvjeti su uređeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.
7.2. Davatelj usluge i Korisnik su suglasni sporazumnim putem rješavati sve sporove proizašle iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja. U slučaju neuspjeha, za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Ovi Uvjeti korištenja zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane, te druge direktne ili indirektne dogovore između Davatelja usluge i Korisnika u pogledu sadržaja koji je uređen ovim Uvjetima.
8.2. Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije potpisivanja ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.
8.3. Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor.
8.4. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
8.5. Na sve međusobne odnose koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se na odgovarajući način važeći propisi Republike Hrvatske.
8.6. Ovi Uvjeti objavit će se na službenim internetskim stranicama Davatelja usluge www.extremeit.hr.
8.7. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu te se primjenjuju od dana objave na službenim internetskim stranicama Davatelja usluge
8.8. Davatelj usluge pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja o čemu će pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti Korisnika objavom na službenim Internet stranicama Davatelja usluge.

Do you want an offer? Call us +385 1 7899 620

The offer can be requested via e-mail info@extremeit.hr or by clicking on the REQUEST OFFER button

Request an offer